ZM No.121 ~ No.140

No.120 Pluto Soldier
Balance Type  ★★★  Evolution
No.121 Pluto General
Balance Type  ★★★★  Evolution
120_Card 121_Card
No.122 Laxion Legend Zeta
Zeta Type  ★★★★★★
No.123 Furis Legend Zeta
Zeta Type  ★★★★★★
122_Card 123_Card
No.124 Grinder Legend Zeta
Zeta Type  ★★★★★
No.125 Chevalier Legend Zeta
Zeta Type  ★★★★★★
124_Card 125_Card
No.126 Latune Legend Zeta
Zeta Type  ★★★★★★
126_Card
No.127 Rot Roumi
Offense Type  ★★  Evolution
No.128 Rot Roumister
Offense Type  ★★★
127_Card 128_Card
No.129 Mag Roumi
Offense Type  ★★  Evolution
No.130 Mag Roumister
Offense Type  ★★★
129_Card 130_Card
No.131 Vert Roumi
Offense Type  ★★  Evolution
No.132 Vert Roumister
Offense Type  ★★★
131_Card 132_Card
No.133 Shara Roumi
Offense Type  ★★  Evolution
No.134 Shara Roumister
Offense Type  ★★★
133_Card 134_Card
No.135 Zeil Roumi
Offense Type  ★★  Evolution
No.136 Zeil Roumister
Offense Type  ★★★
135_Card 136_Card
No.137 Mars Zepeto
Healer Type  ★★★★
No.138 Mercury Zepeto
Healer Type  ★★★★
137_Card 138_Card
No.139 Jupitar Zepeto
Healer Type  ★★★★
No.140 Solar Zepeto
Healer Type  ★★★★
139_Card 140_Card
No.141 Lunatic Zepato
Healer Type  ★★★★
141_Card
Advertisements