ZM No.301 ~ No.320

No.300 Stella
Balance Type  ★★★★  Evolution
No.301 SC Stella
Balance Type  ★★★★★
300_Card 301_Card
No.302 Chaos
Balance Type  ★★★★  Evolution
No.303 SC Chaos
Balance Type / Abyss Type  ★★★★★
302_Card 303_Card
No.304 Baltoz
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.305 Xi Baltoz
Zeta Drive Type / Balance Type  ★★★★★★
304_Card 305_Card
No.306 Kyma
Zeta Drive Type  ★★★★★★  Evolution
No.307 Xi Kyma
Zeta Drive Type / Physical Type  ★★★★★★★
306_Card 307_Card
No.308 Victoria
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.309 Xi Victoria
Zeta Drive Type  ★★★★★★
308_Card 309_Card
No.310 Iceberg
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.311 Xi Iceberg
Zeta Drive Type  ★★★★★★
310_Card 311_Card
No.312 Highland
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.313 Xi Highland
Zeta Drive Type  ★★★★★★
312_Card 313_Card
No.314 Thunder
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.315 Xi Thunder
Zeta Drive Type  ★★★★★★
314_Card 315_Card
No.316 Loki
Zeta Drive Type  ★★★★★  Evolution
No.317 Xi Loki
Zeta Drive Type  ★★★★★★
316_Card 317_Card
No.318 Deus
Zeta Drive Type  ★★★★★★  Evolution
No.319 Evo. Deus
Zeta Drive Type  ★★★★★★★
318_Card 319_Card
No.320 Dea
Zeta Drive Type  ★★★★★★  Evolution
No.321 Evo. Dea
Zeta Drive Type  ★★★★★★★
320_Card 321_Card
Advertisements